Inloggen als federatielid

Privacyverklaring Wandelsport Vlaanderen

Laatste update: 07/12/2023


Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Wandelsport Vlaanderen vzw

hierna "Wandelsport", of “wij, we” genoemd.

Wandelsport heeft haar hoofdkantoor te Gentse steenweg 132, 8340 Damme met ondernemingsnummer 0643.481.073.

Toepassingsgebied van de Privacyverklaring

Wandelsport hecht veel waarde aan privacy en zet zich daarom in om de (persoons-) gegevens van al haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en persoonsgegevens enkel en alleen op een eerlijke en wettige manier te verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook gekend als GDPR. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze leden en websitebezoekers voor de persoonsgegevens die Wandelsport via deze website en de gerelateerde services verzamelt en verwerkt.

Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Doch doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan dus zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

Deze privacyverklaring bevat belangrijke informatie over hoe en voor welke doeleinden Wandelsport- als verwerkingsverantwoordelijke- persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, en verduidelijkt welke rechten u als betrokkene kunt uitoefenen.

Verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als alle informatie waardoor een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in het kader van de volgende activiteiten:

 • Contactformulier of correspondentie: door het contactformulier op de website in te vullen, stemt u ermee in dat uw naam, e-mailadres en uw vraag of bericht verwerkt wordt. Als u rechtstreeks contact met ons opneemt (per e-mail, telefoon of brief), zullen wij uw contactgegevens en de inhoud van deze correspondentie verwerken. We gebruiken deze informatie alleen om uw vraag of bericht voldoende af te handelen.
 • Lidmaatschap van Wandelsport: Wandelsport verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het afsluiten en verder opvolgen van uw lidmaatschap bij Wandelsport.
 • Nieuws: op basis van uw naam, adres en/of e-mailadres kunnen wij u onze nieuwsbrief, het ledenblad, bestuursinfo en onze wandelkalender (in boekvorm en/of elektronisch) toesturen met het doel u relevante informatie te sturen en u op de hoogte te houden van ons laatste nieuws.
 • Evenementen: om te kunnen inschrijven/deelnemen aan activiteiten, reizen, wandeltochten, etc. georganiseerd door Wandelsport, aangesloten clubs, en haar partners, vragen we u om bepaalde informatie te verstrekken om te kunnen deelnemen. Daarnaast organiseert Wandelsport ook bijscholingen waar u aan kan deelnemen. Hiervoor verwerken wij uw gegevens om een aanwezigheidslijst en een attest van deelname op te maken.
 • Voor de aflevering van onze producten en diensten: in het kader van uw lidmaatschap, en de aflevering van onze diensten, verzamelen wij uw contactgegevens en factuurgegevens. Dit is met het oog op onze facturatie, het opvolgen van betalingen, het versturen van bestellingen, het afsluiten van de nodige verzekeringen, en het bijhouden van onze boekhoudkundige geschriften.
 • Andere relaties: we verzamelen contactgegevens van onze huidige of toekomstige leveranciers en partners. We verwerken deze informatie om onze overeenkomsten aan te gaan en onze relaties of samenwerkingsverbanden te beheren. Deze verwerking is daarom gebaseerd op het sluiten en uitvoeren van onze contracten en zakelijke relaties.
 • Personalisatie: op basis van de gegevens die Wandelsport bekomt in het kader van het gebruik van onze diensten, kan Wandelsport haar diensten personaliseren aan uw voorkeuren.

Wandelsport beschouwt uw persoonsgegevens als vertrouwelijk en verbindt zich ertoe deze alleen te verwerken op een manier die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld.

Voor de bovenstaande activiteiten kan Wandelsport de volgende persoonsgegevens opvragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit
 • Lidmaatschap: aansluitingsdatum//hernieuwingsdatum, lidnummer van Wandelsport en de club waarvan men lid is, functie binnen de club/federatie, aantal jaren bestuurslid,
 • Financiële gegevens: rekeningnummer
 • Competitiegegevens: aantal gewandelde tochten of aantal kilometers
 • Sport gerelateerde opleidingen

Uw rechten als betrokkene

Te allen tijde heeft u als betrokkene de mogelijkheid om uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kan de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht van toegang tot uw persoonsgegevens

U hebt te allen tijde het recht de toegang tot uw persoonsgegevens te vragen, en om een kopie van de persoonsgegevens op te vragen die wij over u verzamelt.

 • Recht op rectificatie

U hebt altijd het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

 • Recht op gegevenswissing (“recht om te worden vergeten”)

U kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit de systemen van Wandelsport.

Het verzoek om uw persoonsgegevens te wissen kan niet altijd worden toegekend vanwege contractuele of wettelijke verplichtingen. Wandelsport neemt deze verplichtingen in acht bij het beantwoorden van uw aanvraag.

 • Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking plaatsvindt op grond van het rechtmatig belang van Wandelsport of op grond van algemeen belang. We stoppen met verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verdere verwerking of voor de uitoefening van juridische claims. U kan ook bezwaar maken in het geval van de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, zodat de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden zullen worden verwerkt.

 • Recht om uw toestemming in te trekken

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens verzameld door Wandelsport met uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. U kan zich bv. altijd uitschrijven voor de nieuwsbrieven. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van toepassing op verwerkingen die eerder door Wandelsport zijn uitgevoerd.

 • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde, individuele besluitvorming, waaronder profiling

U heeft steeds het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling. Wandelsport zal dan geen profiel van u opstellen op basis van de persoonsgegevens die u aan ons heeft bezorgd, of die we bekomen door uw gebruik van onze diensten.

 • Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om de beperking van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te verkrijgen. We gaan door met het opslaan van uw gegevens, maar we zullen het gebruik ervan beperken. U kunt bv. deze aanvraag indienen als u denkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of als de verwerking door Wandelsport niet gerechtvaardigd is. We hoeven deze verzoeken alleen in specifieke gevallen te vervullen, zoals bepaald door de wet.

 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hem of haar betreffen, verwerkt door Wandelsport, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en/of om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te laten sturen.

Bovenstaande rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar info@wandelsport.be. We verbinden ons ertoe om uw verzoek binnen een maand na ontvangst te beantwoorden. Het is mogelijk dat we eerst om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat het verzoek van u afkomstig is.

 • Het recht om een klacht in te dienen

Als u op enig moment meent dat Wandelsport een inbreuk maakt op uw privacy, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit,

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

Tel +32 (0) 2 274 48 00,

E- mail: contact@apd-gba.be.

Openbaarmaking aan derden

Wandelsport onthoudt zich van het bekendmaken of verkopen van persoonsgegevens van betrokkenen aan derden en het publiekelijk bekendmaken van de persoonsgegevens van betrokkenen, tenzij in de volgende specifieke gevallen:

 • Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met externe serviceproviders waaraan Wandelsport bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed. In ieder geval zijn ze beperkt tot het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze instructies en zal indien nodig een gegevensverwerkingsovereenkomst worden gesloten, zodat zij verplicht zijn om te voldoen aan alle verplichtingen die zijn vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Als dit vereist is door toepasselijke wetten of voorschriften.

Wandelsport verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dit is toegestaan volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming (bv. Softwareleveranciers en Cloud- of mailingservices. Indien dit het geval is garanderen wij passende waarborgen die ervoor zorgen dat uw rechten ook door de gegevensontvanger buiten de EER worden gerespecteerd in overeenstemming meet een adequaat niveau van bescherming.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Wandelsport erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen, of voor de uitvoering van een contract, of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. De bewaartermijnen verschillen wat betreft het soort verwerkingsactiviteit en het doel waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld. Echter verbindt Wandelsport er zich toe geen gegevens langer bij te houden dan 10 jaar.

Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

Wandelsport heeft volgende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan derden en enige andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen:

 • alle personen die namens Wandelsport Vlaanderen vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen;
 • We werken met toegangscontroles. Enkel de medewerkers die toegang nodig hebben voor hun functie, krijgen toegang.
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u opmerkingen of vragen heeft over de informatie in deze verklaring, of over andere kwesties met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@wandelsport.be.

Als u liever per post contact met ons opneemt, kunt u dit doen op het volgende adres:

Gentse Steenweg 132, 8340 Damme.

U kan ook dit formulier invullen. Dit is de snelste manier.

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of bijwerken om wijzigingen in onze werkwijzen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of wijzigingen in toepasselijke wetgeving weer te geven. We doen dit door de bijgewerkte versie op deze website te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in onze Privacyverklaring publiceren, zullen we de datum en het versienummer van de “laatste update” van onze Privacyverklaring wijzigen. Aanzienlijke veranderingen zullen op onze homepage worden gemeld. Niettemin raden we u aan om onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.